คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (13 total)

  • Publisher is exactly "สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์"

4702085.pdf
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา ชุด ชีวิตสดใส ไร้สารเสพติด

Position: 1079 (52 views)

209-1588212761-แปลง.pdf
ดูแลใจลูกวัยรุ่นให้พร้อมรับมือกับไวรัส COVID-19 ด้วย 5 ส

Position: 577 (139 views)

คู่มือปรับพฤติกรรม 3L.pdf
คู่มือปรับพฤติกรรม 3L

Position: 581 (138 views)

CAMRI game solution.pdf
CAMRI game solution

Position: 699 (116 views)

82d4722ebb2b8e5b67c25014081f4984.pdf
การใช้โปรแกรมบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational interview) ตั้งแต่ปี 2561 -2562 พบว่าเด็กเล่นเกมลถลง ร้อยละ 85 เด็กมีกิจกรรมทำทดแทน มีการควบคุมเวลาเล่นเกมได้ดีขึ้น

Position: 577 (139 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2