Browse Items (6 total)

  • Publisher is exactly "สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์"

manul-Telepsychiatry 1.pdf
กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้จัดทำ คู่มือการให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry ขึ้น โดยรายละเอียด ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบTelepsychiatry…

9.pdf
infographic สุขได้แม้กังวลใจ สุขได้แม้ใจกังวล ความวิตกกังวลไม่ได้แย่เสมอไป ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 นี้ วิตกกังวลไว้บ้างก็จะช่วยให้ปลอดภัยจากความกลัวอละกังวล หากรู้ตัวว่ากำลังกลัววิตกกังวให้ท่านปรับมุมมองและความกังวล ดังนี้ ....

7.pdf
ฆาตกรต่อเนื่อง = serial killer ฆาตกรที่ฆ่าคนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจทางจิตใจ ลักษณะที่พบได้บ่อยๆ มีความผิดปกติทางจิต ถูกกลั่นแกล้งหรือแยกตัวจากสังคมในวัยเด็กมีประวัติถูกทำทารุณกรรมทางร่างกาย/กระทำความผิด…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2