คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

รายงานประจำปีของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปี 2564

Dublin Core

Description

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยทางจิตเวช และผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก หรือซับซ้อน เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ โดยในรอบปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรภายในองค์กรได้ร่วมกันดำเนินงาน ทั้งด้านบริหาร ด้านบริการ ด้านวิชาการ และ้ด้านยุทธศาสตร์ อย่างเป็นระบบมีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์พันธกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้รวบรวมและจัดทำเป็นรายงานประจำปี โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และสามารถพัฒนาองค์กรให้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลแนวทางการพัฒนางานด้านสุขภาพจิต และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานประจำปีให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

Publisher

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Date

Format

Language

Table Of Contents

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์-ประวัติสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
-รายนามผู้อํานวยการสถาบันฯ
-ข้อมูลทั่วไปสถาบันฯ และข้อมูลเขตสุขภาพที่
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์
-หน้าที่รับผิดชอบ
-แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
-ผู้บริหารโรงพยาบาล
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานด้านบริหาร
-การบริหารทรัพยากรบุคคล
-การบริหารการเงินการคลัง
ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานด้านบริการ
-การให้บริการรักษาจําแนกประเภท
-การให้บริการผู้ป่วยนอก
-การให้บริการผู้ป่วยใน
ส่วนที่ 4 ผลการดําเนินงานด้านวิชาการ
-การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ
-งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์
-การพัฒนางานด้านนิติจิตเวช
-การพัฒนางานด้านเครือข่ายระบบบริการสุขภาพและจิตเวชในเขตสุขภาพที่
-การพัฒนางานด้านวิกฤตสุขภาพจิต
-การพัฒนางานด้านบริการสุขภาพจิตในเรือนจํา
-การพัฒนางานด้านคุณภาพตามมาตรฐาน HA และมาตรฐาน ISO
ส่วนที่ 5 ผลการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์
-ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
-ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก
-บทคัดย่องานวิจัย
-ภาพกิจกรรม
-ผลงาน/ความภูมิใจของสถาบันฯ

Date Created

2020

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

145 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 352 (745 views)