คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในนภำวะวิกฤต COVID-19

4 (1).pdf
แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในภาวะวิกฤต COVID-19 ผู้ป่วยจิตเวชบางกลุ่มที่มีปัญหาการรับรู้ความเป็นจริงและควบคุมพฤตกรรมตนเองไม่ได้ ควรเน้นย้ำการล้างมือ ควรเพิ่มกิจกรรมคลายเครียด เน้นย้ำเรื่อง “ตระหนักแต่ไม่ตระหนก”

Position: 1136 (239 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2