แนวทางการสนทนาสร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยหลัง COVID 19

Dublin Core

Description

ปัจจุบันพบว่าผู้ที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19ได้รับผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพหรือที่เรียกว่าภาวะ Long COVID ซึ่งอาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่หรืออาการต่อเนื่องภายหลังจากการติดเชื้อไวรัส ตั้งแต่ 3 เดือนนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อและมีอาการอย่างน้อย 2 เดือน จากข้อมูลของสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ได้สำรวจผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคโควิด 19 พบว่า อาการ Long COVID ใน 7 อันดับแรก คือ อาการเหนื่อย อ่อนเพลีย หายใจลำบาก นอนไม่หลับ ปวดศีรษะผมร่วง ปวดกล้ามเนื้อ ตามลำดับ

กรมสุขภาพจิต จึงได้จัดทำแนวทางการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยหลัง COVID 19 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อการดูแลป้องกันและลดอาการ Long COVID ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่หายจากโรคโควิด 19 ในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่จะสามารถนำมาวางแผนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดและป้องกันอาการหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวต่อสุขภาพของประชาชน

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN 978-974-296-953-0

Date Created

2022-03-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking