คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: แจกจบ

โครงการพัฒนาแจกจบในมื้อ.pdf
แจกจบครบในมื้อมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญคือ การรักษาด้วยยา เพื่อปรับสมดุลของสารเคมีในสมองช่วยควบคุมอาการทางจิต ลดความรุนแรงของโรค และลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานเกินตามแผนการรักษาของแพทย์ ในเดือน พ.ย. 2564…

Position: 1228 (198 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2