Browse Items (57 total)

  • Creator is exactly "สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์"

Bullying-การกลั่นแกล้งรังแก-scaled.pdf
infographic Bullying การกลั่นแกล้งรังแก มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การกลั่นแกล้งแบ่งออกเป็น 4…

4กิจกรรมสนุก.pdf
infographic 4 กิจกรรมสนุก ที่ลูกต้องได้เล่น มีเนื้อหาประกอบด้วย

วาดภาพ
เล่นดนตรี
เดินเล่น
บทบาทสมมุติ

8 วิธี คลายความเครียดให้กับเด็กๆ.pdf
infographic 8 วิธี คลายความเครียดให้กับเด็กๆ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เช่น

ให้เด็กได้ออกกำลังกาย
ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
พูดอย่างสร้างสรรค์ในทางบวก
ให้ลูกเรียนรู้ที่จะแสดงออกอารมณ์อย่างเหมาะสม

EF-cre.pdf
EF เป็นการทำหน้าที่ของสมองที่ช่วยให้เราบริหารจัดการงานจนสำเร็จตามเป้าหมาย เด็กที่มี EF ดี จะสามารถคิดได้ว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2