Browse Items (1 total)

  • Tags: EF

EF-cre.pdf
EF เป็นการทำหน้าที่ของสมองที่ช่วยให้เราบริหารจัดการงานจนสำเร็จตามเป้าหมาย เด็กที่มี EF ดี จะสามารถคิดได้ว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2