ผลงานจากองค์กรที่สนับสนุนงานสุขภาพจิต

(รายการในคอลเล็กชัน ผลงานจากองค์กรที่สนับสนุนงานสุขภาพจิต)

วิถีชีวิตก่อนติดสุราของผู้ติดสุราในพื้นที่ภาคเหนือ

Life Styles Leading to Alcohol Addiction Among Persons with Alcohol Dependence in Northern Region
การดูแลพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา

การดื่มสุราในประชากรวัยทำงานมีผลกระทบต่อบุคคลและสถานประกอบการ และเป็นสิ่งที่ผลักดันสถานประกอบการให้ใส่ใจและดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว การดูแลพนักงานนั้นเริ่มต้นจากการมีข้อมูลผลกระทบของการดื่มแล้ว…
การปฐมพยาบาล ผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา

การดื่มสุราก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะสุขภาพ อายุ อาหาร ยาบางชนิดที่มีผลข้างเคียงกับสุรา
ทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง ผลกระทบของสารเคมี paraquat, glyphosate, chlorpyrifos ต่อพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตตลอดช่วงอายุ

การทบทวนองค์ความรู้นี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านระบบประสาทในเด็ก และผลกระทบต่อสุขภาพจิตในทุกกลุ่มวัย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเวชได้
Collection créée par Super User

Collection Tree

  • ผลงานจากองค์กรที่สนับสนุนงานสุขภาพจิต

Social Bookmarking

Position: 9 (623 views)

X