คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ผลงานจากองค์กรที่สนับสนุนงานสุขภาพจิต

Dublin Core

Title

ผลงานจากองค์กรที่สนับสนุนงานสุขภาพจิต

Collection Items

วิถีชีวิตก่อนติดสุราของผู้ติดสุราในพื้นที่ภาคเหนือ
Life Styles Leading to Alcohol Addiction Among Persons with Alcohol Dependence in Northern Region

การดูแลพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา
การดื่มสุราในประชากรวัยทำงานมีผลกระทบต่อบุคคลและสถานประกอบการ และเป็นสิ่งที่ผลักดันสถานประกอบการให้ใส่ใจและดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว การดูแลพนักงานนั้นเริ่มต้นจากการมีข้อมูลผลกระทบของการดื่มแล้ว…

การปฐมพยาบาล ผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา
การดื่มสุราก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะสุขภาพ อายุ อาหาร ยาบางชนิดที่มีผลข้างเคียงกับสุรา

ทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง ผลกระทบของสารเคมี paraquat, glyphosate, chlorpyrifos ต่อพัฒนาการเด็กและสุขภาพจิตตลอดช่วงอายุ
การทบทวนองค์ความรู้นี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านระบบประสาทในเด็ก และผลกระทบต่อสุขภาพจิตในทุกกลุ่มวัย ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคจิตเวชได้
View all 96 items
Collection créée par Super User

Collection Tree

  • ผลงานจากองค์กรที่สนับสนุนงานสุขภาพจิต

Social Bookmarking

Position: 12 (2030 views)