คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (96 total)

  • Collection: ผลงานจากองค์กรที่สนับสนุนงานสุขภาพจิต

รอไม่ไหว (4 สี).pdf
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญา ของเด็กไทย ในกลุ่มเขตสุขภาพที่ 9 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ในปี 2559 มีหลายปัจจัย ทั้งนี้สามารถสร้างปัจจัยปกป้อง ลดปัจจัยเสี่ยงได้หลากหลายวิธี…

Position: 1162 (319 views)

11 PB-111_vaccine-certificate-edit3.pdf
นับตั้งแต่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชากรทั่วโลก หลายประเทศได้พิจารณาออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องโควิด-19 ครบตามที่กำหนด…

Position: 489 (603 views)

10 PB-Vax-saver-cost-RGB-1.pdf
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมาตรการปิดประเทศมีผลกระทบทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยปี 2020 สูญเสียไปอย่างน้อยร้อยละ 0.65 ของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)…

Position: 766 (417 views)

9.PB-105_EarlyHTAVaccine-RGB.pdf
Early HTA เป็นเครื่องมีอสำคัญที่ใช้เพื่อพัฒนา คัดเลือก และจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ระยะการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน คุณสมบัติวัคซีนโควิด-19 ที่พึ่งประสงค์คือ วัคซีนที่มีต้นทุนน้อยที่สุดและสามารถเพิ่มปีชีวิตได้มากที่สุด (life-year saved: LY…

Position: 944 (377 views)

8.PB-104_TestingProtocol-RGB.pdf
จากนโยบายการรับผู้เดินทางต่างชาติเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทำให้เกิดคำถามถึงมาตรการตรวจคัดกรองและกักตัวที่เหมาะสมสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือทำกิจกรรมส่วนตัว…

Position: 1175 (314 views)

7. PB-99_SEACID-TH-RGB.pdf
“รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย” คือ สำนวนไทยที่แสดงให้เห็นความสำคัญของการรู้รักสามัคคี การทำงานเป็นทีมและเน้นประโยชน์ส่วนรวม สำนวนนี้สอดคล้องกับบริบทการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือ โควิด-19 เป็นอย่างดี…

Position: 786 (412 views)

6.PB-95_Vaccine2565_RGB.pdf
รัฐบาลไทยได้มีแผนในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับใช้ในประเทศไทย ประมาณ 108 ล้านโดสจาก 4 บริษัท ได้แก่ Sinovac (19.5 ล้านโดส) AstraZeneca (62.05 ล้านโดส) Pfizer-BioNTech (21.5 ล้านโดส) และ Johnson & Johnson (5…

Position: 702 (435 views)

5.PB-94_MigrantVaccine-RGB.pdf
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ในประเด็นความท้าทายและสิ่งที่คาดหวังจากนโยบายการให้วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย…

Position: 575 (510 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2