คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONEในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ฉบับปรับปรุง ปี 2560

Files

Dublin Core

Description

คู่มือการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TOBE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีสำหรับเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ

กิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของวัยรุ่นเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ จึงอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในภายหลังซึ่งกรณีนี้ กรมสุขภาพจิต จะเรียนชี้แจงแก่เครือข่ายต่อไป

ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ผมขอขอบคุณผู้บริหารบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน แกนนำ และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกคนที่ร่วมกันดำเนินงาน และสานต่อโครงการ TO BE NUMBER ONE สนองพระปณิธานและแนวทางพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ส่งผลให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE มีความชัดเจนเกิดประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง ยั่งยืนตลอดไป

Publisher

สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE

Date

Format

Language

Date Created

2017-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE, “คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONEในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ฉบับปรับปรุง ปี 2560,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed November 30, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/638.
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 527 (52 views)

X