หนังสือองค์ความรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

Files

Dublin Core

Description

“เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักมีปัญหาทางด้านจิตใจ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในทางที่เหมาะสมได้ ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
ให้แก่เยาวชนจึงเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ตรงที่สุด ”
พระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

จากพระดำรัสข้างต้น โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงกำหนดให้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชนเป็นยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ดำเนินการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตkให้แก่แกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการTO BE NUMBER ONE จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตแก่เยาวชน

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการTO BE NUMBER ONE ในการดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชนโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงจัดทำองคค์ วามรูก้ ารเสริมสรา้ งภูมิคุม้ กันทางจิตและทักษะการดำรงชีวิตสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการTO BE NUMBER ONE นำไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตแก่แกนนำเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ต่อไป

Publisher

สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE

Date

Format

Language

Date Created

2018-07

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE, “หนังสือองค์ความรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed November 30, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/636.
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 395 (141 views)

X