คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

Files

Dublin Core

Description

อันเนื่องมาจากพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE“เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักมีปัญหาทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในทางที่เหมาะสมได้ ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนจึงเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ตรงที่สุด”โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงกำหนดให้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน เป็นยุทธศาสตร์หลักของโครงการซึ่งดำเนินการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แกนนำและสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยผู้รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงต้องมีความร้คูวามเข้าใจเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชนดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงจัดทำองค์ความรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตและทักษะการดำรงชีวิตสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONEไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่แกนนำยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป็นต้น

Publisher

สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE

Date

Format

Language

Date Created

2018-10

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE, “คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาสาสมัครแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed December 5, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/635.
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 550 (50 views)

X