สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference : กรณีเกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด

Files

Dublin Core

Description

เอกสารฉบับนี้ กลุ่มงานสุขภาพจิตโรงเรียนและชุมชนได้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมประสบการณ์ และการบรรยายสรุปองค์ความรู้โดยจิตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือกรณีดังกล่าวตามโครงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference ในปีงบประมาณ 2556

คณะผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณวิทยากร และครู อาจารย์ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

Source

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Publisher

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

โครงการพัฒนาการจัด School Network Conference, “สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference : กรณีเกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed January 20, 2022, https://dmh-elibrary.org/items/show/447.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 301 (260 views)

X