การสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ (The Pictorial Stress Assessment Development)

Files

Dublin Core

Description

การวิจัยการสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross- sectional descriptive study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ สาหรับประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป

Publisher

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

สุดา วงศ์สวัสดิ์ et al., “การสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ (The Pictorial Stress Assessment Development),” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed October 21, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/324.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 186 (312 views)

X