คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

สนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย NCDs [Motivational Interviewing for NCDs; MI NCDs]

Dublin Core

Description

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของประชาชน ส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การบริโภคอาหาร ขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ ความเครียด เหล่านี้มีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เรียกว่า NCDs (Non-Communicable Diseases)

สำหรับในประเทศไทย จากสถิติปี พ.ศ. 2552 พบว่า ประชากรเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs กว่า 300,000 คน หรือ คิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 200,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและเป็นภาระโรคที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเองแต่รวมไปถึง ครอบครัว ชุมชน สังคม อีกด้วย

กรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานวิชาการ มีหน้าที่ผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการ จึงได้จัดทำหนังสือ เรื่อง สนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย NCDs (Non - Communicable Diseases) เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการทุกระดับใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไป

Publisher

กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โครงการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระบบสาธารณสุข

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 68 (1752 views)