คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ncds.pdf
ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของประชาชน ส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การบริโภคอาหาร ขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ ความเครียด เหล่านี้มีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เรียกว่า NCDs (Non-Communicable Diseases)

สำหรับในประเทศไทย…

Position: 46 (3714 views)

คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลีนิก NCD คุณภาพ.pdf
“คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ” ฉบับนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และ กรมสุขภาพจิต ได้บูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เพื่อบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการทุกระดับ…

Position: 154 (1647 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2