การวิจัยรูปแบบการพยากรณ์ทางสถิติสำหรับโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช

Dublin Core

Description

ประเทศไทยได้มีการประกาศนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ภาคราชการจำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลได้ ภายใต้ทรัพยากรณ์อันจำกัด ดังนั้นการที่สามารถคาดการณ์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด จะทำให้องค์การสามารถเพิ่มอำนาจต่อรองในการจัดหาทรัพยากรณ์สำหรับดำเนินการได้มากขึ้นหรือไม่ถูกลดทรัพยากรณ์ลง

เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ เป็นการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตที่อยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ ถึงแม้จะมีขั้นตอนในการคำนวณที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ แต่ผลที่ได้เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ

ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งหารูปแบบที่เหมาะสมและง่ายต่อผู้ใช้งาน โดยยืนอยู่บนหลักการเทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้นำไปใช้ในการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช ได้อย่างแม่นยำและเป็นที่ยอมรับได้ทางวิชาการและเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการบริหาร

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2017

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking