การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทยวันแรกเกิด -5 ปี โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็ก กรมสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กไทยวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี จำนวน 2,079 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีข้อคำถามในการประเมินจำนวน 654 ข้อ โดยการทำการประเมินทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกในการหาค่าเกณฑ์ปกติด้านการพัฒนาการของเด็กไทย และใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยแบบกลุ่มเดียวในการเปรียบเทียบเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กระหว่างแบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2011

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking