การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย

Dublin Core

Description

การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคลากรหลายฝ่าย

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ที่อนุญาตให้ เก็บข้อมูลวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ เภสัชกรหญิงจุฑามณี ดุษฏีประเสริฐ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และนางกมลิน อุ่นจิตติกุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ที่เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยนี้ ขอบคุณบุคลากรกลุ่มงานจิตวิทยา และกลุ่มงานวิชาการทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจจนงานสำเร็จด้วยดี

อนึ่งผู้วิจัยขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการตอบแบบวัดในโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแบบวัดทางจิตวิทยา ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ในการประเมินสุขภาวะทางจิตทั้งในประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยจิตเวชต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2022-06-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking