ผนึกกำลัง ร่วมใจ สู้ภัยนํ้าท่วม การฟื้นฟูจิตใจหลังภัยนํ้าท่วม ฉบับประชาชน

Dublin Core

Description

ปีพุทธศักราช 2554 แทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยนํ้าท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทรัพย์สิน สุขภาพทั้งกายและใจของประชาชน

ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทำเอกสารเรื่อง “ผนึกกำลังร่วมใจ สู้ภัยนํ้าท่วม” การฟื้นฟูจิตใจหลังภัยนํ้าท่วม ฉบับประชาชนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยนํ้าท่วมให้มีความรู้สึกปลอดภัย มีใจสงบไม่ตื่นตระหนก ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสามารถของตนเองในการเผชิญ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ ภายใต้การสร้างความผูกพันเพื่อรวมพลังกันต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอย่างมีความหวังระหว่างสมาชิกในครอบครัว ชุมชน โดยลดความสูญเสียให้มากที่สุด และสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ตามปกติโดยเร็วที่สุด

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking