วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

Dublin Core

Description

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

Date

Format

PDF

Language

Table Of Contents

1. ผลของการให้วิตามินดีในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี : การศึกษาแบบเปิด
โดย ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์, อรวรรณ ศิลปกิจ, รสสุคนธ์ ชมชื่น

2. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อความสามารถด้านการกำกับอารมณ์ในวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเล่นเกมผิดปกติ
โดย ภิญโญ อิสรพงศ์, นิศา สุขตระกูล, ดารกา แสงสุขใส, พักตร์ชนก เทียนวิหาร

3. คุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของมาตรวัดการเสพติดซื้อสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน
โดย ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์, สุภัทร ชูประดิษฐ์, ชูชัย สมิทธิไกร

4. คุณภาพของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ฉบับภาษาไทย ในบริบทโรงเรียน
โดย วิมลวรรณ ปัญญาว่อง, โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ, รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล

5. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการปรับตัวในครอบครัวและชุมชนตามแนวคิดของรอย สำหรับผู้ป่วยติดสุราหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
โดย บุษกร สมบูรณ์, สุนทรี ศรีโกไสย

6. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเมตตากรุณาต่อตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย อภิชญา รักการ, สุพร อภินันทเวช, พิชัย อิฏฐสกุล, วัลลภ อัจสริยะสิงห์

7. การสำรวจระดับชาติเพื่อศึกษาระดับความสุขคนไทยรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561
โดย เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, อธิบ ตันอารีย์, บังอร สุปรีดา

Date Created

2022-03-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking