คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Subject is exactly "ความเครียด (จิตวิทยา)"

โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเด็กและวัยรุ่น.pdf
ภาวะเครียดภายหลังเหตุการณ์รุนแรงในแง่ อุบัติการณ์ อาการทางคลินิก โรคที่พบร่วม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค และการบำบัดรักษา จะช่วยให้เข้าใจโรค PTSD ในเด็ก

Position: 1296 (71 views)

คู่มือคลายเครียดTotal.pdf
หนังสือคู่มือคลายเครียด (ฉบับปรับปรุงใหม่) ดูแลสุขภาพใจกัน
หน่อยนะ ตอน...“เครียดได้ คลายเป็น” ในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยวิธีทำให้สุขใจ รู้เรื่องสุขภาพใจ รู้จัก ความเครียด การผ่อนคลายและเทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด…

Position: 1264 (107 views)

คู่มือวิทยากรเสริมสรางความเข้มแข็งทางใจ เขตสุขภาพที่ 2 (2).pdf
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ได้พัฒนาคู่มือวิทยากร ครู ก หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ สําหรับประชาชน ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและทีมแกนนําในชุมชนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจสําหรับประชาชนในพื้นที่…

Position: 1271 (90 views)

56.2564 เครียดคลายเครียด ( 5.64).pdf
การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และงานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่การส่งเสริมป้องกันให้ประชาชนปลอดภัยจากความเครียด เป็นภารกิจที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้…

Position: 72 (2040 views)

คลายเครียด-01-scaled.pdf
infographic 8 วิธี คลายความเครียดให้กับเด็กๆ ประกอบไปด้วย เช่น ทำกิจกรรมในครอบครัว ออกกำลังกาย พูดอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

Position: 1083 (312 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2