คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2021"

วอเอ๊ะๆ ยาๆ.pdf
การจัดทำผลงาน วอเอ๊ะ ๆ ยา ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารยาผู้ป่วยรับการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) เพื่อลดงบประมาณจากการที่ไม่ได้ใช้ยาในผู้ป่วย Hold ยา ECT ป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน

Position: 1254 (186 views)

โครงการพัฒนาแจกจบในมื้อ.pdf
แจกจบครบในมื้อมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญคือ การรักษาด้วยยา เพื่อปรับสมดุลของสารเคมีในสมองช่วยควบคุมอาการทางจิต ลดความรุนแรงของโรค และลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานเกินตามแผนการรักษาของแพทย์ ในเดือน พ.ย. 2564…

Position: 1234 (236 views)

79.pdf
วิดีโอมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การดูแลตนเองเช่น การใช้แอลกอฮอล์การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ฯลฯ ในช่วงโรคระบาดโควิด-19

Position: 824 (403 views)

78.JPG
วิดีโอ โรคสมาธิสั้น ลักษณะอาการของโรค วิธีการรักษาโรคสมาธิสั้น

Position: 1076 (348 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2