คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2021"

วอเอ๊ะๆ ยาๆ.pdf
การจัดทำผลงาน วอเอ๊ะ ๆ ยา ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารยาผู้ป่วยรับการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) เพื่อลดงบประมาณจากการที่ไม่ได้ใช้ยาในผู้ป่วย Hold ยา ECT ป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน

Position: 1172 (29 views)

โครงการพัฒนาแจกจบในมื้อ.pdf
แจกจบครบในมื้อมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สำคัญคือ การรักษาด้วยยา เพื่อปรับสมดุลของสารเคมีในสมองช่วยควบคุมอาการทางจิต ลดความรุนแรงของโรค และลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานเกินตามแผนการรักษาของแพทย์ ในเดือน พ.ย. 2564…

Position: 1185 (22 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2