เรื่องดีดี 18 ปีTO BE NUMBER ONE สมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไป

Dublin Core

Description

“เรื่องดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE” ฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมเรียงความของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท และประชาชนทั่วไปในโอกาสครบรอบ 18 ปีTO BE NUMBER ONE เนื้อหาเรียงความประกอบด้วยประสบการณ์ความสำเร็จและความรู้สึกดีดีของการเข้าร่วมโครงการTO BE NUMBER ONEโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและเครือข่าย ทั่วประเทศ ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต ขอขอบพระคุณ
สมาชิกTO BE NUMBER ONE และผู้สนใจทุกท่าน ที่ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องดีดี18 ปีTO BE NUMBER ONE ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิก แกนนำ และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE นำไปใช้เพิ่มพูนทักษะสำหรับตนเอง และเพื่อน ๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Type

Date Created

2020-04-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking