คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: หัวใจมีหู

คู่มือผู้นำชุมชนและอสม.pdf
คู่มือชุมชน “หัวใจมีหู ต่อสู้ ! โควิด-19” สำหรับผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหา คัดกรอง ประเมิน และให้การช่วยเหลือดูแลจิตใจประชาชนเบื้องต้น ตามหลัก 3 ส การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การแนะนำแหล่งช่วยเหลือ และการส่งต่อ…

Position: 240 (1180 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2