คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง

DAIM 2563.pdf
คู่มือนี้ถูกผลิตขึ้นมาใช้สำหรับเด็กที่คลอดด้วยน้ำหนักน้อย เมื่อแรกคลอด (Low Birth Weight) ทั้งจากการคลอดก่อนกำหนด (Preterm Birth) และภาวะโภชนาการที่ไม่ดีในขณะตั้งครรภ์หรือจากการขาดออกซิเจนขณะคลอด (Birth Asphyxia)…

Position: 28 (5303 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2