เลือกดูจากรายการ


9.กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม (AA)111.pdf

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม (เอเอ)

เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มปัจจัยบำบัดและองค์ความรู้ที่สำคัญของกลุ่มเอเอได้แก่ หลัก 12 ขั้นตอนและธรรมเนียมปฏิบัติ 12 ข้อ…

Position: 966 (42 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X