Browse Items (1 total)

  • Tags: โปรแกรม 16 สัปดาห์

3.คู่มือโปรแกรม 16 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุ.pdf
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ และอนาคตผู้สูงอายุจะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ มีปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นว่าสังคมและหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการสำหรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบมากขึ้น…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2