คู่มือ “โปรแกรม 16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ

Dublin Core

Description

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ และอนาคตผู้สูงอายุจะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ มีปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นว่าสังคมและหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการสำหรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบมากขึ้น โดยเฉพาะระบบบริการในชุมชนซึ่งต้องดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านการแพทย์ สังคม และการดำรงชีวิต นอกจากนี้ มติสมัชชาผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการกำหนดแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่น

กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาคู่มือ “โปรแกรม 16 สัปดาห์เพื่อพัฒนาความสุข 5 มิติ ในผู้สูงอายุ” เป็นรูปแบบโปรแกรมการจัดกิจกรรมของบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนาความสุข 5 ด้านให้กับผู้สูงอายุเป็นระยะเวลา16 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดความสุขทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ทั้งนี้ได้นำทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจโดยได้เรียงลำดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกคือความต้องการทางด้านร่างกายไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ และนำสู่ความปรารถนาขั้นสุดท้ายของมนุษย์คือ ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมและได้ผลในการพัฒนาให้บุคคลเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ อันจะนำไปสู่ผลสำเร็จของการพัฒนาระดับบุคคลให้มีพฤติกรรมดีทางด้านสุขภาพ รู้จักมองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล เข้าใจสภาวะธรรมชาติของมนุษย์ และสังคมอย่างเป็นจริง รู้จักการจัดการความทุกข์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเรียนรู้ในการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมตามวัย ซึ่งในท้ายที่สุดสามารถนำไปสู่คำตอบในเรื่องการจัดระบบบริการทางการแพทย์เชิงรุกในชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมได้อย่างเป็นรูปธรรม

Format

PDF

Language

Date Created

2012-03-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking