คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (29 total)

  • Collection: ผลงานวิจัย

7-การวิจัยประเมิน.pdf
จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 39.8 สอดคล้องกับฐานข้อมูลการฆ่าตัวตาย (โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, 2563)…

Position: 1085 (251 views)

8-บทสรุป.pdf
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก โดยประเทศไทยได้คาดการณ์ ว่าผลกระทบนี้จะส่งผลต่ออัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ0.99 หรืออัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่า8คน ต่อแสนประชากร (มรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พ.ศ. 2562 – 2563)…

Position: 1148 (228 views)

5-การพัฒนาโปรแกรม.pdf
การฆ่าตัวตายยังคงเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตสําคัญ ระบบฐานข้อมูลของการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-16 จะมีบทบาทสําคัญเพื่อใช้ในการวางแผนการป้องกัน ให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย…

Position: 1183 (210 views)

4-การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน.pdf
ความต้องการการดูแลสุขภาพจิตเพิ่มสูงขึ้นภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในขณะที่การดําเนินงานที่เน้นการดูแลรักษารายบุคคลและการดําเนินงานแบบ Top down ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที…

Position: 1208 (183 views)

3-การพัฒนาป้องกันฆ่าตัวตาย.pdf
การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิต จากปัญหาด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ทำให้ภาวะเครียด ซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนช่องว่างของระบบการให้บริการรักษา…

Position: 1160 (223 views)

2-การพัฒนาความร่วมมือองค์กร.pdf
การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ กลุ่มผู้ตกงานและไม่มีรายได้ แม้ว่ารัฐบาลจะให้การช่วยเหลือผ่านสวัสดิการภาครัฐ แต่ประชาชนยังมีความทุกข์
และใช้การฆ่าตัวตายเป็นทางออก นอกจากนี้…

Position: 1201 (192 views)

1-การพัฒนานวัตกรรม.pdf
การระบาดใหญ่ทั่วโลกของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่แพร่ระบาดในไทยเมื่อปีพ.ศ.2562 ส่งผลต่อมาตรการกักกันโรคและปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เสียหายรุนแรง ประมาณการจะมีคนว่างงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือ 8 ล้านคน…

Position: 1204 (188 views)

แผนการสอนให้คำปรึกษาCSรวมรอบฯ.pdf
สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีแนวโน้มสูงขึ้น และอาจารย์พบว่านักศึกษาเครียด ซึมเศร้า ไม่มีความมั่นใจในการออกไปฝึกงาน ขาดความมั่นใจในการฝึกสอน นักศึกษา มีอาการเครียด ซึมเศร้า จากการเรียน…

Position: 512 (438 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2