คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (68 total)

  • Collection: ผลงานวิจัย

รายงานวิจัย_ดัชนีวัดสุขภาพจิตคนไทย (version 2007).pdf
พัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยโดยศึกษาความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง ความเชื่อมั่นของเครื่องมือและศึกษาค่าปกติซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินภาวะสุขภาพจิตคนไทย

Position: 1488 (30 views)

กรณีศึกษา final.pdf
การดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ให้ได้รับการบำบัดรักษาตามแผนการรักษา ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติตัวเพื่อคงการบำบัดให้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมไม่เกิดอันตรายต่างๆ

Position: 1446 (82 views)

3-3. full paper_ICD worawan chutha_2566.pdf
การศึกษา “ระบาดวิทยากลุ่มความผิดปกติการควบคุมตัวเองในคนไทย:การสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.2556” ครั้งนี้ ใช้ข้อมูลจากการสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี พ.ศ. 2556 จากชุด intermittent explosive disorder (IED)…

Position: 513 (635 views)

2-3. full paper_Burn out+CV_worawwan chutha_2565.pdf
การศึกษา “ภาวะหมดไฟและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบุคลากรสาธารณสุขจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยดําเนินการสํารวจต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ.2563 …

Position: 1269 (234 views)

1-3 full paper_str+CV_worawan chutha_2565 (1).pdf
การศึกษา “ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนไทยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจประชาชนไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2563 พบว่า ความชุกความเครียดของประชาชนไทยมีแนวโน้มขึ้นๆ ลงๆ…

Position: 1254 (267 views)

7-การวิจัยประเมิน.pdf
จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 39.8 สอดคล้องกับฐานข้อมูลการฆ่าตัวตาย (โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, 2563)…

Position: 1018 (405 views)

8-บทสรุป.pdf
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก โดยประเทศไทยได้คาดการณ์ ว่าผลกระทบนี้จะส่งผลต่ออัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ0.99 หรืออัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่า8คน ต่อแสนประชากร (มรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พ.ศ. 2562 – 2563)…

Position: 1060 (394 views)

5-การพัฒนาโปรแกรม.pdf
การฆ่าตัวตายยังคงเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตสําคัญ ระบบฐานข้อมูลของการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-16 จะมีบทบาทสําคัญเพื่อใช้ในการวางแผนการป้องกัน ให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย…

Position: 645 (510 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2