เลือกดูจากรายการ


full ดร.นรกมล.pdf

รูปแบบการลด/ การละ/ การเลิก/ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ เยาวชนอายุ 15 - 19 ปี

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้ารูปแบบการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี…

Position: 443 (119 views)

วิจัย อ.สมัย.pdf

การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง และครู ในเขตภาคเหนือ

โรคสมาธิสั้นมีความชุกมากที่สุดเมื่อเทียบกับโรคทางสุขภาพจิตอื่น ๆ ในเด็กวัยประถมศึกษา การดูแลร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง…

Position: 242 (307 views)

33779_1491330.pdf

การสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ (The Pictorial Stress Assessment Development)

การวิจัยการสร้างแบบประเมินความเครียดด้วยรูปภาพ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross- sectional descriptive study)…

Position: 193 (348 views)

การประเมินโรคซึมเศร้า.pdf

การประเมินโรคซึมเศร้า : การทบทวนหลักฐานทางวิชาการ (Assessment of Depression: A Review Evidence-based)

เป็นการหาแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการคัดกรองโรคซึมเศร้า…

Position: 260 (294 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X