คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Rights Holder is exactly "สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข"

แนวทางการดำเนินงานร่วมกับศาล.pdf
ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563…

Position: 120 (1443 views)

พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย.pdf
ก่อนการตั้งกรมสาธารณสุขใน พ.ศ. ๒๔๖๑ การสาธารณสุขของประเทศไทยยังไม่ได้มีการจัดให้เป็นระบบ ปัญหาสุขภาพหลักคือ โรคระบาด ที่ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปครั้งละมาก ๆ โดยเฉพาะ ไข้ทรพิษ อหิวาตกโรค และกาฬโรค ในยุคนั้นการปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์…

Position: 212 (1072 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2