Browse Items (3 total)

  • Rights Holder is exactly "สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข"

แนวทางการดำเนินงานร่วมกับศาล.pdf
ตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563…

Capture4.JPG
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โครงการที่ 1…

พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย.pdf
ก่อนการตั้งกรมสาธารณสุขใน พ.ศ. ๒๔๖๑ การสาธารณสุขของประเทศไทยยังไม่ได้มีการจัดให้เป็นระบบ ปัญหาสุขภาพหลักคือ โรคระบาด ที่ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปครั้งละมาก ๆ โดยเฉพาะ ไข้ทรพิษ อหิวาตกโรค และกาฬโรค ในยุคนั้นการปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2