คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

Dublin Core

Description

ก่อนการตั้งกรมสาธารณสุขใน พ.ศ. ๒๔๖๑ การสาธารณสุขของประเทศไทยยังไม่ได้มีการจัดให้เป็นระบบ ปัญหาสุขภาพหลักคือ โรคระบาด ที่ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปครั้งละมาก ๆ โดยเฉพาะ ไข้ทรพิษ อหิวาตกโรค และกาฬโรค ในยุคนั้นการปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หน้าที่ในการดูแลความผาสุกของประชาชนจึงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีมีพระมหากรุณาธิคุณในด้านนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการโปรดเกล้าฯให้จารึกตำรายาที่วัดโพธิ์ หรือความพยายามให้หมอฝรั่งปลูกฝีป้องกันโรคไข้ทรพิษ มาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพัฒนาให้กิจการด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีการจัดตั้งกรมพยาบาลขึ้นเพื่อดูแลโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลอื่น ๆ รวมทั้งจัดการศึกษาวิชาแพทย์และจัดการปลูกฝีเป็นทานแก่ประชาชน นับแต่นั้นเป็นต้นมาการสาธารณสุขไทยได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาตามลำดับ จนกระทั่งมีการก่อตั้งกรมสาธารณสุขขึ้น เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จากวันนั้นจนถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ นับเป็นเวลา ๑๐๐ ปีของการสาธารณสุขไทย ที่มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนสุขภาพดีมาอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าของการสาธารณสุขได้ปรากฏให้เห็นชัดเจนในด้านต่าง ๆ

Publisher

สำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-3851-6

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 198 (1435 views)