คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (5 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2021-01-01"

ทบทวนองค์ความรู้ _gender and mental health.pdf
ปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชในผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน เพศภาวะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่มีผลต่อการแสดงออกของปัญหาสุขภาพจิต การเข้าถึงบริการสุขภาพ และผลลัพธ์ทางสุขภาพจิต…

Position: 104 (1544 views)

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบุคมภายใน กรมสุขภาพจิต ฉบับปรังปรุง.pdf
เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ…

Position: 376 (711 views)

[Full]แผนที่ยุทธ์กรมสุขภาพจิต_2564.pdf
กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นกรอบแนวทางสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ในการบริหารเป้าหมายการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน ให้บรรลุสู่เป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต…

Position: 315 (805 views)

แผนฟื้นฟูจิตใจ-ฉบับปรับปรุง ปี64 0164.pdf
กรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) จะได้รับการสานต่อ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามกลไกการบริหารที่กำหนดไว้…

Position: 345 (752 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2