คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Date is exactly "2020-10-01"

ระบบการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วน.pdf
ด้วยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง มีหน้าที่ในการรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากการปฏิบัติงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 พบอัตราการติดเชื้อระบบผิวหนังและอัตราการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารในโรงพยาบาล พบการใช้แปรงสีฟัน และหวีไม่ตรงตามชื่อผู้ป่วย ใช้ปะปนกัน…

Position: 1274 (194 views)

แผ่นพับ การกระตุ้นภาษา.pdf
ปัญหาด้านภาษาและการพูดที่มักพบในเด็กสมองพิการ
ไม่พูดสื่อสาร พูดช้า ไม่แสดงท่าทาง พูดไม่ชัด พูดติดขัด มีความเข้าใจภาษาและคำศัพท์น้อย คุณภาพเสียงพูดไม่ดี พูดเสียงดังหรือเบาเกินไป

Position: 373 (806 views)

แผนพับ ADHD cre-01.pdf
ADHD : ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
โรคสมาธิสั้น คือ กลุ่มอาการที่เป็นความผิดปกติของพัฒนาการ อันเกิดจากความบกพร่องในการทำหน้าที่ของสมอง ทำให้มีปัญหาในการควบคุมตนเอง

Position: 127 (1602 views)

แผ่นพับ LD.pdf
โรคแอลดี หรือ โรคบกพร่องทางการเรียนรู้

Position: 173 (1396 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2