คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: การกระตุ้นภาษาและการพูด

แผ่นพับ การกระตุ้นภาษา.pdf
ปัญหาด้านภาษาและการพูดที่มักพบในเด็กสมองพิการ
ไม่พูดสื่อสาร พูดช้า ไม่แสดงท่าทาง พูดไม่ชัด พูดติดขัด มีความเข้าใจภาษาและคำศัพท์น้อย คุณภาพเสียงพูดไม่ดี พูดเสียงดังหรือเบาเกินไป

Position: 373 (807 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2