Browse Items (1 total)

  • Tags: รายงานระดับประเทศ

rptCommunity2551th.pdf
การพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชนในประเทศไทยในระยะต่อไปนั้น ควรมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้ :
(1) พัฒนาสัดส่วนบริการสุขภาพจิตให้เหมาะสมกับระบบบริการสาธารณสุขและความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชนที่ยังจำกัดในประเทศ เช่น…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2