คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1262 total)

5-การพัฒนาโปรแกรม.pdf
การฆ่าตัวตายยังคงเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตสําคัญ ระบบฐานข้อมูลของการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-16 จะมีบทบาทสําคัญเพื่อใช้ในการวางแผนการป้องกัน ให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย…

Position: 1177 (221 views)

4-การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน.pdf
ความต้องการการดูแลสุขภาพจิตเพิ่มสูงขึ้นภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในขณะที่การดําเนินงานที่เน้นการดูแลรักษารายบุคคลและการดําเนินงานแบบ Top down ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที…

Position: 1211 (184 views)

3-การพัฒนาป้องกันฆ่าตัวตาย.pdf
การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิต จากปัญหาด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ทำให้ภาวะเครียด ซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนช่องว่างของระบบการให้บริการรักษา…

Position: 1153 (231 views)

2-การพัฒนาความร่วมมือองค์กร.pdf
การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ กลุ่มผู้ตกงานและไม่มีรายได้ แม้ว่ารัฐบาลจะให้การช่วยเหลือผ่านสวัสดิการภาครัฐ แต่ประชาชนยังมีความทุกข์
และใช้การฆ่าตัวตายเป็นทางออก นอกจากนี้…

Position: 1202 (197 views)

1-การพัฒนานวัตกรรม.pdf
การระบาดใหญ่ทั่วโลกของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่แพร่ระบาดในไทยเมื่อปีพ.ศ.2562 ส่งผลต่อมาตรการกักกันโรคและปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เสียหายรุนแรง ประมาณการจะมีคนว่างงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือ 8 ล้านคน…

Position: 1204 (191 views)

Capture.PNG
ระะบบเวชระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล Personal Health Record (PHR) ของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สามารถใช้งานได้ผ่านช่องทาง Line OA น้องจิตดี โดยในระบบจะมีรายละเอียดต่างๆของผู้เข้าใช้บริการ เช่นข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลยาที่ได้รับ และผล Lab…

Position: 430 (540 views)

66-07-17-รายงาน_สสส.pdf
รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ เป็นโครงการสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ มีสุขภาพจิตดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข…

Position: 381 (613 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2