เลือกดูจากรายการ


16.โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน พ.พันธุ์นภา111.pdf

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน

การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทยและเทียบเคียงกับประสบการณ์จากประเทศอื่น ๆ…

Position: 992 (31 views)

12.ทบทวนการใช้ยาพญ.สุรินทร์พร111.pdf

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของยาในการรักษา amphetamine dependence, ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษา…

Position: 1006 (12 views)

58.2564 เพื่อนช่วยเพื่อน ฉบับปรับปรุง 2564.pdf

เพื่อนช่วยเพื่อน ฉบับปรับปรุงปี 2564

เพื่อน...ย่อมเป็นผู้ที่ทําให้ชีวิตของเรามีสีสัน มีความสนุกสนาน ยามมีสุข
ก็จะร่วมสุขด้วยกัน และยามทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกัน…

Position: 767 (51 views)

56.2564 เครียดคลายเครียด ( 5.64).pdf

เครียด คลายเครียด

การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี เป็นพันธกิจสำคัญของกรมสุขภาพจิต และแม้งานสุขภาพจิตจะก้าวหน้าไปเพียงใด…

Position: 679 (59 views)

59.2564 คู่มือค้นหาเข้าใจตนเอง ฉบับปรับปรุง 2564.pdf

ค้นหาและเข้าใจตนเอง ฉบับปรับปรุงปี 2564

วัยรุ่นเป็นวัยที่ชีวิตเริมแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง แสวงหาความเป็นตัวของ ่ตัวเอง ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว บางครังการแสวงหาก็ทําให้เขาเกิดความ…

Position: 412 (162 views)

57.2564 รู้ทัน.ยาบ้า.pdf

รูทัน ยาบ้า (ฉบับปรับปรุง 2564)

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบและคุกคามความมั่นคงและความอยู่รอดของประเทศชาติ บั่นทอนศักยภาพของมนุษย์ทำลายทั้งเป้าหมายชีวิต และความคาดหวงั…

Position: 962 (37 views)

to be number 1.pdf

สะท้อนภาพวัยใส สะท้อนใจวัยทีน ฉบับปรับปรุง ปี 2564

โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดทําหนังสือ สะท้อนภาพวัยใส สะท้อนใจ วัยทีน ฉบับปรับปรุงปี 2564 ขึ้นสําหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE…

Position: 964 (36 views)

Capture.pdf

video Omicron taking a toll on mental health

Another wave of the pandemic is adding another layer of stress for many people. Right in time for the holiday season, the new Omicron variant is…

Position: 997 (28 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X