จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563)

Files

Dublin Core

Description

สัมฤทธิผลที่เกิดจากยุทธศาสตร์ กลวิธี รูปแบบการดําเนินงานทั้งหลายในช่วงวิกฤต โควิด 19 นี้ มาจากความร่วมมือ ร่วมใจของผู้บริหาร บุคลากรสหวิชาชีพ บุคลากร ฝ่ายสนับสนุนทุกคนในทุกหน่วยงาน ทั้งในสังกัดกรมสุขภาพจิต และในระบบสาธารณสุข นับว่าเป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่ควรค่าแก่การจดจํา เพื่อถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังต่อไปว่า ชาวสุขภาพจิตร่วมกันทําอะไร อย่างไร ร่วมกันกับใคร เพื่อพี่น้องประชาชนในประเทศไทย สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขในยุคชีวิตวิถีใหม่

Publisher

กลุ่มวารสารและคลังความรู้สุขภาพจิต สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Relation

Archives of Thai Mental Health during COVID-19 (December 2019 - December 2020)
https://dmh-elibrary.org/items/show/517

Language

Type

Identifier

ISBN: 978-974-296-926-4

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ and บรรณาธิการ, “จดหมายเหตุสุขภาพจิตไทย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563),” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed November 30, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/516.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 69 (536 views)

X