Spot: การใช้บริการร้านค้าสาธารณะ ร้านสะดวกซื้อ

Dublin Core

Subject

Description

วิถีชีวิตแบบ New Normal ในการไปร้านสะดวกซื้อจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นการรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอออกมาในรูปแบบของภาษาอิสาน ระยะเวลาสั้นๆ เข้าใจง่าย อีกทั้งยังนำไปปฏิบัติตามได้ง่ายอีกด้วย

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Date

Format

MP3

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking