แนวทางการดูแลจิตใจภาวะวิกฤต COVID-19 เขตสุขภาพที่ 2

Dublin Core

Description

สังคมไทยไปต่อได้ ถ้าคนไทยใจไม่ป่วย infographic นี้ ประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรอบรู้และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ อีกทั้งยังมีช่องทางการให้การช่วยเหลือด้านจิตใจอีกด้วย

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking