ขั้นตอนการดูแลจิตใจบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2

Dublin Core

Description

Flow Chart หรือ ผังไหล แสดงขั้นตอนการดูแลจิตใจบุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั้ง QR Code แบบประเมินความเครียด (ST-5) และแบบประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout)

Source

รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking