การรับแจ้งเหตุกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

Files

Dublin Core

Description

การรับแจ้งเหตุกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด ได้พัฒนาจากการถอดบทเรียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนของการดูแลรักษาก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่สังกัดโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตำรวจ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฯลๆ รวมทั้งการทบทวนจากเกณฑ์วิธีการคัดแยกและจัดลำดับกรจ่ยงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) กำหนด เฉพาะหมวด Emergency Medical Triage Protocol and Critical Based Dispatch - CBD 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน (พรจ.) และผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผจป.) รวมทั้งผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินอื่นๆ ใช้เพื่อปฏิบัติภารกิจในการคัดแยกผู้ป้วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตที่มีอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด เสี่ยงทำร้ายตนเอง ทำร้ายคนใกล้ตัว และทำลายข้าวของให้เสียหาย ซึ่งอาจส่ผลกระทบรุนแรงอย่งรอบด้าน หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่เร่งด่วนและเหมาะสม

Publisher

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-3943-8

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

Citation

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), “การรับแจ้งเหตุกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed October 21, 2021, https://dmh-elibrary.org/items/show/328.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 232 (283 views)

X