Browse Items (5 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2019-08-01"

ค่มือยา ปณ.pdf
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น การน าผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ
รักษาและการดูแลผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติสุข…

full ดร.นรกมล.pdf
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้ารูปแบบการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี…

4. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต.pdf
แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อสำหรับห้องฉุกเฉินในโรงพยบาล ได้พัฒนาจากการถอดบทเรียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินช่วงการดูแลรักษาในโรงพยาบาล (In-hospital care) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จิตแพทย์…

3. UploadAttachFile_2020_EBook_49466_20200220164015.pdf
การรับแจ้งเหตุกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด ได้พัฒนาจากการถอดบทเรียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนของการดูแลรักษาก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่น…

2. UploadAttachFile_2020_EBook_49465_20200220163719.pdf
แนวทางแจ้งเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตสำหรับหน่วยชุมชนจัดการตนเอง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้หน่วยงานในชุมชน รวมทั้งแกนนำชุมช นำไปปรับใช้สำหรับการจัดตั้งเป็นหน่วยชุมชนจัดการตนเอง…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2