คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน กรมสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายบริหารงานของส่วนราชการ ให้ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยนช์ต่อหน่วยงานของส่วนราชการ

Publisher

กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 314 (320 views)