คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ปัจจัยสังคมกําหนดสุขภาพจิต (SOCIAL DETERMINANTS OF MENTAL HEALTH)

Dublin Core

Description

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารที่ร่วมจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก และ Calouste Gulbenkian Foundation’s Global Mental Health Platform ชุดเอกสารนี้มีสี่เล่ม ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้;

• นวัตกรรมเพื่อลดการรักษาอยู่ในสถานพยาบาล: การสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก (Innovation in deinstitutionalization: a WHO expert survey);

• การบูรณาการจัดบริการโรคจิตเวชและโรคเรื้อรังอื่นๆ ในระบบบริการสาธารณสุข (Integrating the response to mental disorders and other chronic diseases
in health care systems);

• ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพจิต (Social determinants of mental health);

• การส่งเสริมสิทธิและการใช้ชีวิตในชุมชนของเด็กที่มีความบกพร่องทางจิตใจและสังคม (Promoting Rights and Community Living of Children with Psychosocial Disabilities)

Publisher

แผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-3486-0

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 83 (1546 views)