ผลงานวิจัย

Dublin Core

Title

ผลงานวิจัย

Collection Items

คุณภาพชีวิตและความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย
คุณภาพชีวิตและความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย

การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย
การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากบุคลากรหลายฝ่าย

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ที่อนุญาตให้…

ผลการพัฒนางานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จัดทำเล่มผลงานผลการพัฒนางานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เนื้อหาประกอบด้วยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research)…

การพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
วิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ และศึกษาประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช

ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับโปรแกรมการบำบัดแบบบูรณาการต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและอาการทางจิตในผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมจิตเภท
ผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับโปรแกรมการบำบัดแบบบูรณาการต่อพฤติกรรมการดื่มสุราและอาการทางจิตในผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมจิตเภท

รายงานวิจัยการพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์<br /><br />
เด็กอายุ 3-5 ปี และ 6-11 ปี (ฉบับย่อ)
รายงานวิจัยการพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
เด็กอายุ 3-5 ปี และ 6-11 ปี (ฉบับย่อ)
View all 20 items

Collection Tree

Social Bookmarking