กรอบการวิจัยสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

การพัฒนางานสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม ตรงกับสภาพปัญหา สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบิการกลุ่มเป้าหมายต่างๆจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางวิจัย เพื่อได้ข้อมูลที่มีคุณภาพทะนสมัย และใช้ประโยชน์ได้

กรมสุขภาพจิต ได้จัดประชุมร่วมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการวิจัยใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2548-2552) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพจิต อันนำมาซึ่งผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสุขภาพจิต และประเทศชาติต่อไป

Format

PDF

Language

Date Created

2005

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking