ความชุกของโรคซึมเศร้าในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

Dublin Core

Description

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของโรคซึมเศร้าในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน และศึกษาความสัมพันธ์ของโรคซึมเศร้ากับปัญหาการดื่มสุรา

ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการศึกษาแบบสารวจในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน 5 แห่งที่สุ่มแบบเจาะจงจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 28 แห่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยนอกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สุ่มเลือกทุกลาดับที่ 5 ของการเข้ารับบริการในแต่ละวันจานวน 400 คน ประเมินโดยใช้เครื่องมือเพื่อการวินิจฉัยโรคจิตเวช Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) ฉบับภาษาไทย Module A: Major Depressive Episode, Module B: Dysthymia, Module C: Suicidality และเครื่องมือคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) ยืนยันวินิจฉัยโดย M.I.N.I. Module J: Alcohol Abuse and Dependence โดยพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือแล้ว เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2549

ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง 405 คน (ชายร้อยละ 38.3 และหญิงร้อยละ 61.7) อายุเฉลี่ย 47.9 + 15.8 ปี พบความชุกของโรคซึมเศร้าร้อยละ 8.8 โดยเป็น Current Major Depressive Episode ร้อยละ 6.5 และ Current Dysthymia ร้อยละ 2.3 ในกลุ่มตัวอย่างซึมเศร้าดังกล่าวพบมีความเสี่ยงการฆ่าตัวตายในระดับสูงและปานกลางถึงร้อยละ 42.1 และพบปัญหาการดื่มสุราร่วมร้อยละ 26.3

สรุปผล: โรคซึมเศร้าพบได้บ่อยในคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมชน และกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดังกล่าวพบความเสี่ยงการฆ่าตัวตายและปัญหาการดื่มสุราร่วมสูง ดังนั้น โรงพยาบาลชุมชนควรมีการบูรณาการระบบบริการที่สามารถตรวจพบโรคซึมเศร้าได้ง่ายที่คลินิกผู้ป่วยนอก และให้การบาบัดรักษาอย่างเหมาะสม

คาสาคัญ: ความชุก, โรคซึมเศร้า, โรงพยาบาลชุมชน, ความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย, ปัญหาการดื่มสุรา


Date

Format

PDF

Language

Date Created

2006-09-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking