ผลการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดการดื่มสุรา ณ ชุมชนคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Dublin Core

Description

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณประเภทกึ่งทดลองชนิดหนึ่งกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ที่ดื่มสุรา (2) ทัศนคติของประชาชนชุมชนคลองไทรต่อการมีส่วนร่วมในการลดการดื่มสุราของผู้ที่ดื่มสุรา (3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มสุราของประชาชนชุมชนคลองไทร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ประเมินพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนที่เป็นตัวแทนจากครัวเรือน ๆ ละ 1 คน จานวน 170 คน ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน เปรียบเทียบก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดการดื่มสุราของผู้ที่ดื่มสุรา (A-I-C) โดยเครื่องมือที่ใช้วิจัยประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์AUDITซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นจากการคานวณ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ .82

ส่วนที่ 2 การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดการดื่มสุราของผู้ที่ดื่มสุราตามหลักการ A-I-C ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 60 คน โดย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมการมีส่วนร่วมของชุมชนตามหลักการ A-I-C ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดการดื่มสุราของผู้ที่ดื่มสุรา แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มสุรา แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม A-I-C และการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมการลดการดื่มสุราในชุมชน ซึ่งทั้ง 2 ส่วน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังทดลองด้วยสถิติทดสอบที ชนิด 2 กลุ่มที่ไม่อิสระต่อกัน (Dependent t- test)

ผลจากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ที่ดื่มสุราหลังการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของชุมชนดีขึ้น กล่าวคือ คะแนนพฤติกรรมการดื่มสุรา(AUDIT) ของผู้ที่ดื่มสุราต่ากว่าก่อนจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการลดการดื่มสุราของผู้ที่ดื่มสุรา(A-I-C) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้พบว่า ทัศนคติของประชาชนชุมชนคลองไทร ต่อการมีส่วนร่วมในการลดการดื่มสุราของผู้ที่ดื่มสุราดีกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการA-I-C อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มสุราของประชาชนชุมชนคลองไทร สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ A-I-C อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สาหรับความพึงพอใจต่อกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและการได้มาซึ่งแนวทางการลดการดื่มสุราของผู้ที่ดื่มสุราในชุมชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.7 พึงพอใจในระดับมากที่สุด และรองลงมาร้อยละ 23.3 พึงพอใจในระดับมาก

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ A-I-C มีผลต่อการลดการดื่มสุราในชุมชนและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในทางที่ดีขึ้นได้ ตลอดจนสามารถทาให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มสุราดีขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดการดื่มสุราของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงควรนากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ A-I-C ไปขยายผล แต่ควรมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น นโยบาย และแผนงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง


Date

Format

PDF

Language

Date Created

2008

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking